Hur fungerar börser för onoterade aktier?

onoterade aktier

Idag finns en handfull marknadsplatser för onoterade aktier. Två av dem är dock större än de andra, och det handlar om Onoterat.se (drivs av Onoterat AB) och Pepins.com (drivs av Pepins Group AB). Dessa fungerar på ungefär samma sätt, och affärsmodellen är att sammanföra köpare och säljare för aktier som inte finns noterade på större börser. Handel sker normalt månadsvis, men bolagen som är listade kan själva vara fria att välja egna handelsintervall.

Onoterade andelar i bolag kan vara intressant för investerare som vill kunna investera i bolag som befinner sig i ett tidigt skede, för att sedan kunna få en större avkastning om och när bolaget listas på en ”riktig” börs. Som tillgångsslag ger denna typ av investering också en diversifiering av portföljen och flera investeringsmodellen (bland annat Yale-modellen) bygger på att en del av portföljen består av icke-publika aktier.

Så här handlar du med onoterade aktier

Respektive marknadsplats har en egen handelsmodell. Frånsett några detaljer fungerar de emellertid ungefär likadant. Den grundläggande idén är att priset för en aktie fastställs genom ett auktionsförfarande vid de handelsintervall som bolaget anger. Nedan är en förenklad beskrivning av de olika stegen som leder fram till avslut.

1. Förhandel
De som är registrerade för att kunna handla på marknadsplatsen placerar köp- eller säljordrar. För marknadsplatser med inloggning kan investeraren göra detta online på egen hand. För andra kan man som investerare behöva skicka e-post eller slå en signal till kundtjänst.

Alla ordrar som inkommer adderas till ett orderdjup, precis som på en vanlig börs och orderdjupet uppdateras löpande under förhandeln.

2. Fastställande av kurs
Utifrån de köp- respektive säljordrar som har kommit in, fastställs ett pris för aktien. Det är denna kurs som köpare och säljare sedan har att förhålla sig till.

3. Komplettering och handel
Den investerare som nu önskar komplettera sin order kan göra det under en förutbestämd tidsperiod (normalt 48 timmar). Även detta uppderas löpande. Under den här perioden sker också själva handeln och matchning av köpordrar och säljordrar sker enligt grundläggande utbud/efterfrågan.

Vilka är bolagen man kan handla i?

Onoterade aktier är i grunden alla aktier som inte är noterade på en börs där det ställs dagliga köp- och säljkurser och där varje fysisk eller juridisk person kan handla med hjälp av VP-konto eller liknande. Bredden vad gäller onoterade bolag är mycket stor och i begreppet ingår såväl aktier i enmansbolag som aktier i mycket stora bolag.

På marknadsplatser som Onoterat och Alternativa kan bolag med en större ägarspridning ansöka om att bli listade. Syftena är i huvudsak att uppnå en ännu större ägarspridning och förbereda bolaget för notering på en ”riktig” börs. Det innebär att det inte är de minsta bolagen som finns listade, utan betydligt större sådana.

Om vi tar några exempel på bolag som finns listade på Alternativa hittar vi till exempel IT-bolaget Triona med ett virtuellt börsvärde på omkring 120 miljoner, IT- och telekombolaget Dialect, som har ett börsvärde på cirka 170 miljoner, investmentbolaget Spiltan, som har ett börsvärde på närmare 2 miljarder, samt Rasta Group, som är verksamt inom väganläggningar och har ett börsvärde på cirka 300 miljoner.