Gör en budget – 5 enkla steg

budget-tipsNär du gör en budget lägger du upp en plan för hur du ska använda dina inkomster i framtiden. Genom denna plan får du bättre kontroll över ekonomin och kan påverka din ekonomiska ställning. Om du till exempel har behov av att spara pengar kan du med en budget enkelt se till att sparandet blir av. Det finns också ett självändamål med att göra en budget. Det skadar aldrig att lära sig mer om ekonomi och även få en inblick i de egna konsumtionsvanorna.

Tvärtom vad många tror, är det ingen särskilt komplicerad uppgift att göra en budget. I budgetarbetet ska du först titta på befintliga inkomster och utgifter för att sedan göra en plan/en prognos för framtiden. Du kan använda stegen nedan som stöd när du gör själva sammanställningen av din ekonomi. Sedan när den är klar kan du titta på vilka inkomster du kan öka och vilka utgifter du kan minska för att uppnå dina mål.

När är det viktigt att göra en budget?

Om du vill spara pengar och bygga upp en starkare ekonomi så är det väldigt bra att använda sig av en budget som verktyg. Men det i särklass viktigaste tillfället då man måste göra en budget, är när man ska låna pengar. Många tar idag sms lån direkt utan att tänka sig för eller räkna på sin ekonomi, vilket kan leda till en skuldsättning som man inte klarar av. Detta är tyvärr en växande utveckling då antalet skuldärenden ökar hos Kronofogden p.g.a sms lån. Därför vill vi trycka extra hårt på att du ska budgetera innan du ens börjar fundera på att låna pengar.

1. Hushållets inkomster

I det första steget ska du identifiera alla dina inkomster för att se vad som faktiskt kommer in på kontot varje månad. Det är klokt att ange inkomsterna per månad i stället för per någon annan tidsperiod, detta eftersom att de flesta av hushållets kostnader löper på månadsbasis.

När du tittar på inkomsterna ska du ta med alla inkomster, det vill säga inte bara inkomst från lön eller pension och a-kassa, utan också föräldrapenning, bostadsbidrag och andra former av inkomster/bidrag. När det gäller eventuella kapitalinkomster är det dock en god idé att iaktta försiktighet.

2. Utgifter – boende

Boendet är den största utgiften för de flesta och det är viktigt att du tar med alla kostnader som är kopplade till boendet för att få en rättvisande bild. En bostad kostar inte bara pengar i lån/hyra/avgift. Det tillkommer en rad kostnader såsom uppvärmning, el, vatten, reparationer, fastighetsskatt, med mera. Du kan med fördel titta på det senaste årets kostnader totalt sett för allt som rör ditt boende och sedan dividera totalsumman med 12 månader för att få fram en genomsnittskostnad.

3. Utgifter – bil

Att äga bil innebär ganska stora kostnader. Drivmedel, service, reparationer, försäkring och skatt är fem utgiftsposter du måste ha med i budgeten. Möjligen kan du komma på flera själv. Just bilen (och transporter i allmänhet) kan för många vara en ganska flexibel post och i budgetarbetet kan du med fördel kika på om du inte kan skära i några av kostnaderna.

Om du inte har en bil kan du utvidga den här budgetposten till att inkludera alla transporter. Då kan du lägga med busskort och liknande för att beräkna dina transportkostnader per månad.

4. Utgifter – övrigt

Under posten Övrigt ska du ta upp allt som inte ingår i ovan poster. Den största utgiften här är kostnaden för livsmedel. Sedan följer förmodligen TV och telekommunikation (bredband och mobil). Ta också med utgifter för kläder och skor, frisörbesök, besök hos tandläkare och läkare, med mera. När du har listat alla dessa rörliga kostnader får du inte glömma att ta med eventuellt sparande. Sparande är ju pengar som flyter ut från hushållskassan.

5. Uppföljning

En budget har inget värde om den inte följs upp. I uppföljningen, som du med fördel gör med jämna mellanrum, kontrollerar du att du följer budgeten och försöker identifiera både positiva och negativa avsteg. Vid behov kan du behöva justera budgeten. Det är helt naturligt – det är svårt att prognostisera framtiden.